Rätten till personlig assistans

Syftet med handikappservicelagen är att främja förutsättningarna för handikappade att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter som handikappet medför. Regeringen har uttalat att den personliga assistansen är oerhört viktig med tanke på handikappade personers rätt till ett människovärdigt liv. Personlig assistans är den bästa garanten för funktionshindrade personers jämlikhet, självbestämmanderätt och delaktighet ska tillgodoses.

Enligt handikappservicelagen har man rätt till personlig assistans om man är gravt handikappad och nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp de funktioner som hör till den normala livsföringen förutsatt att:  

 • Behoven av service och stöd inte tillgodoses på ett tillräckligt och lämpligt sätt enligt insatser under socialvårdslagen,

 • Man har resurser att definiera sitt behov av assistans samt ur assistansen ska anordnas och utföras,

 • Hjälpbehoven inte i huvudsak omfattar omsorg, vård och tillsyn och därmed inte kan tillgodoses med personlig assistans.

Utgångspunkten är att alla handikappade personer oavsett diagnos eller ålder ska omfattas av systemet med personlig assistans.

Den enskilde ska delta och påverka beslutet om hurdana serviceinsatser som ordnas för honom eller henne samt hur insatserna utförs. Den som ansöker om personlig assistans kan också ta hjälp av nära anhöriga eller intressebevakare för att definiera sina behov av service och hur assistansen ska anordnas.

Så går ansökan till

Den som vill ha personlig assistans ska ansöka om detta hos sin kommun. Kommunerna i Finland har lite olika sätt att anordna den personliga asistansen men alla kommuner har en skyldighet att erbjuda personlig assistans till de funktionshindrade som har rätt till det.

Du har rätt att överklaga beslutet! Om du får avslag på din ansökan eller inte beviljas det antal timmar du ansökt om kan du överklaga. Information om hur du överklagar står i beslutet.

Vem kan få personlig assistans?

Det är du själv, eller din intressebevakare, som ansöker om insatsen personlig assistans. Därefter bedömer kommunen dina behov.

Enligt handikappservicelagen har man rätt till personlig assistans om man är gravt handikappad och nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp de funktioner som hör till den normala livsföringen förutsatt att:  

 • Behoven av service och stöd inte tillgodoses på ett tillräckligt och lämpligt sätt enligt insatser under socialvårdslagen,

 • Man har resurser att definiera sitt behov av assistans samt ur assistansen ska anordnas och utföras,

 • Hjälpbehoven inte i huvudsak omfattar omsorg, vård och tillsyn och därmed inte kan tillgodoses med personlig assistans.

Utgångspunkten är att alla handikappade personer oavsett diagnos eller ålder ska omfattas av systemet med personlig assistans.

Man kan få personlig assistans för den nödvändiga hjälp som du har behov av i hemmet eller utanför hemmet

 • I de dagliga sysslorna, exempelvis vid transporter och annan förflyttning, påklädning, skötsel av personlig hygien, kläd och matservice, skötsel av ordningen i hemmet och uträttande av ärenden.
 • i arbete, studier och i vissa fall på dagcenter, 
 • i fritidsaktiviteter,
 • i samhällelig verksmahet, samt
 • vid upprätthållande av sociala kontakter.
Svenska
Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.