Oikeus henkilökohtaiseen apuun

Vammaispalvelulain tarkoitus on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen elämään.  Lain tarkoitus on myös parantaa yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia poistamalla ja ennaltaehkäisemällä vamman mukaansa tuomia hankaluuksia. Hallitus on ilmaissut, että henkilökohtainen apu on äärimmäisen tärkeä ajatellen toimintarajoitteisen henkilön oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Henkilökohtainen apu on paras tapa varmistaa, että toimintarajoitteisen henkilön tasa-arvo, itsemääräämisoikeus sekä osallisuus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Vammaispalvelulain mukaan henkilö on oikeutettu henkilökohtaiseen avustukseen, mikäli hän on vaikeasti vammautunut ja tarvitsee toistuvasti toisen henkilön apua jokapäiväisessä elämässään, sikäli kuin seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Henkilön tarvitsemat palvelut ja tuki eivät toteudu riittävällä ja sopivalla tavalla sosiaali- ja terveyspalvelulain määrittämällä tavalla.
  • Henkilöllä on resursseja määritellä tarvitsemansa avustuksen tarve sekä millä tavoin tämä henkilökohtainen apu järjestetään ja toteutetaan.

Lähtökohtana on, että kaikki vammaiset tai toimintarajoitteiset henkilöt diagnoosista tai iästä riippumatta ovat henkilökohtaisen avun piirissä.

Yksilön täytyy olla mukana vaikuttamassa päätökseen siitä minkälaisia palveluita hänelle tullaan järjestämään ja miten nämä tullaan toteuttamaan. Henkilökohtaista apua hakeva henkilö voi myös saada apua lähiomaisilta tai edunvalvojalta voidakseen määritellä miten henkilökohtainen apu tullaan järjestämään.