Information till dig som arbetar som personlig assistent i JAG

Här har vi samlat viktig information för dig som arbetar eller ska börja arbeta som personlig assistent i JAG. 

Att arbeta på JAG - från A till Ö

Arbetet med en minderårig 

Ifall du arbetar med en minderårig krävs det att du visar ett giltigt straffregisterintyg innan du börjar arbetet. Intyget får inte vara äldre än 3 månader. 

Arbetsgivare 

Din arbetsgivare är JAG Assistans Ab. Medlemmen eller assistanskoordinatorn kan inte anställa dig eller avsluta din anställning. Det kan bara arbetsgivaren göra. 

Arbetsledare 

Din arbetsledare är medlemmen själv eller dennas assistanskoordinator. Det är till assistanskoordinatorn som du i första hand vänder dig med dina frågor om själva arbetet och arbetsuppgifterna. Ifall din medlem inte har någon assistanskoordinator är din närmaste förman JAGs personalchef. 

Arbetsskydd 

Arbetarskyddsfullmäktigen företräder arbetstagarna på arbetsplatsen i arbetarskyddssamarbetet. 

Arbetstid och det lokala avtalet 

Du planerar din arbetslista i samarbete med medlemmen/assistanskoordinatorn. Din planerade arbetslista godkänns av JAG via TyövuoroVelho. Ifall du önskar byte av arbetsskift måste det först godkännas av medlemmen/assistanskoordinatorn.

Ifall du skrivit under det lokala avtalet utjämnas arbetstiden två gånger per år, TES 6 a § 3 A. Utjämningsperioderna är följande: mars-augusti och september-februari, vilket innebär att timmarna utjämnas i slutet av augusti och februari. Arbetsskift kan vid behov förlängas till max 12h, TES 6a § 3 B, bara den maximala arbetstiden utjämnas under utjämningsperioden. 

Ifall du inte skrivit under det lokala avtalet följer du kollektivavtalets bestämmelser och utjämningsperioden är månatligen. Eftersom JAG inte får ersättning av kommunen vid övertidsarbete (arbetsskift över 8h och/eller överskridning av den månatliga maximala arbetstiden), måste man alltid konsultera först med JAG vid eventuellt övertidsarbete. 

Bil 

Du får köra medlemmens bil ifall den är fullförsäkrad. Samma regel gäller vid eventuell användning av din egen bil under arbetstid. 

Droger och alkohol 

Du får inte använda eller vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid eller på andra tidpunkter på sätt så att det kan påverka säkerheten och utförandet av assistansen. 

Egenkontrollplan

JAG Assistans Ab har utarbetat en plan för egenkontroll, för att säkerställa servicens kvalitet. Egenkontrollplanen finns tillgänglig på hemsidan.

Fotografering och sociala media

Du får inte fotografera medlemmen utan lov, eller dela foton eller uppgifter om medlemmen på sociala media utan lov av medlemmen eller assistanskoordinatorn. 

Försäkringar 

JAG har den lagstadgade olycksfallsförsäkringen hos Fennia. Försäkringen gäller för arbetssjukdomar och olycksfall som uppstår i arbetet eller under förhållanden som beror på arbetet. Försäkringen gäller under arbetstid samt under resan till och från arbetet. Försäkringen gäller dock inte då anställda uträttar privata ärenden under arbetstid. Samtliga anställda omfattas av försäkringen. JAG har en ansvarsförsäkring för verksamheten hos Fennia. Ansvarsförsäkringen gäller för företaget och dess anställda och täcker både person- och sakskada. Försäkringen ersätter inte skada som orsakas uppsåtligen eller av grov oaktsamhet från företagets eller den anställdes sida. Försäkringen ersätter inte skada som ersätts från den lagstadgade olycksfalls- eller trafikförsäkringen. 

Intressebevakare 

Många av JAGs vuxna medlemmar har en intressebevakare. Intressebevakaren är en personlig representant som har tolkningsföreträde och ger stöd i val och beslut. 

Lån och gåvor 

Du får inte låna pengar av medlemmen eller hans eller hennes familj eller ta emot betydande gåvor av honom eller henne. 

Missförhållande och övergrepp 

Det ingår i ditt ansvar som personlig assistent att informera medlemmens intressebevakare om du får reda på att medlemmen i något sammanhang utsatts för brott som t.ex. misshandel, hot, tvång, sexuellt övergrepp eller stöld. Du har inte tystnadsplikt gentemot medlemmens intressebevakare. Det är företrädaren som sedan hjälper medlemmen att besluta om eventuell polisanmälan eller andra åtgärder. 

Anmälan om missförhållanden i assistansen, d.v.s. när assistansen inte lever upp till de krav som finns, ska göras till JAGs kontor och kan vara muntlig eller skriftlig. Du får vara anonym. Tystnadsplikten gäller inte för uppgifter som måste lämnas i samband med en sådan anmälan. För stöd och information i dessa frågor kan du vända dig till JAGs kontor. 

Natt- och kvällstillägg samt helgtillägg 

Söndag och helgdagar: 100 %
Lördag (kl. 06-20): 25 %
Lördag kväll (kl. 20-24): 100%
Vardagskväll (kl. 18-21): 15 %
Natt (kl. 21-06): 30 % 

Om något går sönder 

Om någon av medlemmens ägodelar går sönder eller skadas när du är i tjänst ska du omedelbart anmäla det till koordinatorn.

Söckenhelger 

Av söckenhelger betalas en ersättning enligt kollektivavtalet (7§). Hos timanställda är ersättningen ett medeltal av arbetstiden, d.v.s. om du t.ex. arbetar i medeltal 3h per dag får du av varje söckenhelg 3 timmar söckenhelgsersättning. Vår löneräknare har koll på dessa, d.v.s. man behöver inte rapportera detta någonstans. 

Telefon 

Fråga koordinatorn vilka regler som gäller för användning av mobiltelefon på arbetstid. 

Upphörande av anställning 

Om du vill avsluta din anställning ska du meddela det skriftligen till arbetsgivaren. Det räcker inte att du meddelar koordinatorn. 

Utbildning och fortbildning 

JAG erbjuder utbildningar för medlemmar, assistenter och koordinatorer. Hör av dig till JAGs kontor ifall du vill veta mera.