Information till dig som arbetar som personlig assistent i JAG

Här har vi samlat viktig information för dig som arbetar eller ska börja arbeta som personlig assistent i JAG. Ska du anställas som personlig assistent till en person under 18 år måste utdrag ur straffregistret uppvisas.

Att arbeta på JAG - från A till Ö

Anställningsvillkor
Villkoren inom JAG följer kollektivavtalet för privat socialservice. Läs avtalet här

Arbetsgivare
Din arbetsgivare är JAG Assistans Ab. Medlemmen eller servicegaranten kan inte anställa dig eller avsluta din anställning. Det kan bara arbets­givaren göra.

Arbetsledare
Din arbetsledare är medlemmens servicegarant. Det är till servicegaranten som du i första hand vänder dig med dina frågor om arbetet.

Arbetstid
Arbetstiden vid heltid utgör i genomsnitt 38 1/3 timmar per vecka, oavsett om helgdag infaller.

Du arbetar du på ett särskilt arbetstidsschema som upprättas av servicegaranten. Schemaändringar ska varslas minst en vecka i förväg av servicegaranten, om ni inte kommer överens om något annat. Byte av arbetspass måste godkännas av servicegaranten.

Vid timanställning har du normalt inget arbetstidsschema utan arbetar enligt överenskommelse med servicegaranten.

Assistansmiljö
Arbetarskyddslagen reglerar frågor som rör arbetsmiljön för anställda personliga assistenter. I JAG är det systematiska arbetsmiljöarbetet hos varje medlem delegerat till servicegaranten.

Droger och alkohol
Du får inte använda eller vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid eller på andra tidpunkter på sätt så att det kan påverka säkerheten och utförandet av assistansen.

Företagshälsovård
JAG har avtal med affärsverket Företagshälsan i Vanda. Syftet med företagshälsovården är att främja såväl förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor, arbetstagares hälsa som arbetsmiljöns hälsosamhet och säkerhet.

Den lagstadgade företagshälsovården omfattar endast förebyggande hälso- och sjukvård. I akuta sjukdomsfall eller olycksfall ska assistenten uppsöka sin valda (egna) läkares mottagning eller alternativt jouren.  

Försäkringar
JAG har den lagstadgade olycksfallsförsäkringen hos Fennia. Försäkringen gäller för arbetssjukdomar och olycksfall som uppstår i arbetet eller under förhållanden som beror på arbetet. Försäkringen gäller under arbetstid samt under resan till och från arbetet. Försäkringen gäller dock inte då anställda uträttar privata ärenden under arbetstid. Samtliga anställda omfattas av försäkringen.

JAG har en ansvarsförsäkring för verksamheten hos Fennia. Ansvarsförsäkringen gäller för företaget och dess anställda och täcker både person- och sakskada.  

Försäkringen ersätter inte skada som orsakas uppsåtligen eller av grov oaktsamhet från företagets eller den anställdes sida.

Försäkringen ersätter inte skada som ersätts från den lagstadgade olycksfalls- eller trafikförsäkringen.

Intressebevakare
Många av JAGs vuxna medlemmar har en intressebevakare. Intressebevakaren är en personlig representant som har tolkningsföreträde och ger stöd i val och beslut.

Lån och gåvor
Du får inte låna pengar av medlemmen eller hans eller ­hennes familj eller ta emot betydande gåvor av honom eller henne.

Missförhållande och övergrepp
Det ingår i ditt ansvar som personlig assistent att informera medlemmens intressebevakare om du får reda på att medlemmen i något sammanhang utsatts för brott som t.ex misshandel, hot, tvång, sexuellt övergrepp eller stöld. Du har inte tystnads­plikt gentemot medlemmens intressebevakare. Det är företrädaren som sedan hjälper medlemmen att besluta om eventuell polisanmälan eller andra åtgärder.

Anmälan om missförhållanden i assistansen, d.v.s. när det assisansen inte lever upp till de krav som finns, ska göras till JAGs verksamhetschef, och kan vara muntlig eller skriftlig. Du får vara anonym. Tystnadsplikten gäller inte för uppgifter som måste lämnas i samband med en sådan anmälan.

För stöd och information i dessa frågor kan du vända dig till JAGs kontor.

Natt- och Kvällstillägg samt helgtillägg
När du jobbar nätter, kvällar eller helger så får du ett tillägg på lönen enligt följande:
Söndag: 100 %
Lördag 06.00-20.00: 25 %
Kväll 18.00-21.00: 15 %
Natt 21.00-06.00: 30 %

Om något går sönder
Om någon av medlemmens ägodelar går sönder eller skadas när du är i tjänst ska du omedelbart anmäla det till servicegaranten.

Sjukintyg
Om arbetstagaren är sjuk, ber vi i vanliga fall om sjukintyg efter den tredje dagen. I undantagsfall kan vi be om sjukintyg redan efter den första frånvarodagen.

Telefon
Fråga servicegaranten vilka regler som gäller för användning av mobiltelefon på arbetstid.

Tidrapportering
Servicegaranten rapporterar din arbetade tid till JAGs kontor. Tidrapporten utgör underlag för utbetalning av din lön samt medlemmens redovisning av assistanstimmar.

Vid tidrapportering på papper ska tidrapporten undertecknas av både dig och servicegaranten. Du ska alltid få en kopia på tidrapporten. Efter det att du eller servicegaranten undertecknat tidrapporten får inga ändringar göras. Vid ändringar ska en ny tidrapport skrivas och undertecknas.

Tystnadsplikt
Personliga assistenter anställda hos JAG Assistans Ab förpliktas att iaktta fullständig tystnadsplikt Tystnadsplikten innebär ett förbud mot att muntligen eller på annat sätt lämna ut uppgifter om den assistansberättigade och dennes privata förhållanden. Tystnadsplikt gäller även uppgifter om den assistansberättigades närstående och deras privata förhållanden. Tystnadsplikt gäller gentemot såväl myndigheter som enskilda. Personlig assistent har tystnadsplikt även gentemot annan assistent hos den assistansberättigade rörande förhållanden som inte har betydelse för den assistansberättigades assistans. Även efter det att den personliga assistentens anställning har upphört gäller tystnadsplikt.

Om den personliga assistenten är tveksam till om viss uppgift får lämnas ut ska den assistansberättigade tillfrågas. Behöver den assistansberättigade hjälp med att svara ska dennes vårdnadshavare eller intressebevakare kontaktas.

Upphörande av anställning
Om du vill avsluta din anställning ska du meddela det skriftligen till arbetsgivaren. Det räcker inte att du meddelar servicegaranten.

Utbildning och fortbildning
JAGs erbjuder utbildningar för medlemmar, assistenter och servicegaranter.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal genomförs en gång om året av service­garanten.