JAGs hälsning till regeringsförhandlarna

Personlig assistans – ett livsviktigt stöd


Under regeringsförhandlingarna vill vi lyfta fram några viktiga punkter att ha i åtanke gällande serviceformen personlig assistans.

Den nya funktionshinderlagen träder i kraft i höst och innebär en möjlighet till många förbättringar för personer med funktionsnedsättning. Den så kallade resursbegränsningen riskerar ändå alltjämt utesluta personer med omfattande intellektuell eller kommunikativ funktionsnedsättning från serviceformen personlig assistans.


Då den nya funktionshinderlagen implementeras vill vi därför understryka vikten av uppföljning av bestämmelserna kring personlig assistans, vilket även understryks i de uttalanden som fick ett brett stöd av riksdagen.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning får inte diskrimineras!

”Riksdagen förutsätter att statsrådet följer hur personlig assistans och särskilt stöd för delaktighet tillhandahålls med tanke på likabehandlingen och vid behov vidtar lagstiftningsåtgärder för att slopa resursbegränsningen, om likabehandling inte uppnås. 

Riksdagen förutsätter att statsrådet följer hur lagändringarna påverkar tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och vid behov vidtar åtgärder för att ändra lagstiftningen.”

Den kanske största skillnaden mellan personlig assistans och särskilt stöd för delaktigheten är ju det, att särskilt stöd för delaktigheten inte kan användas som stöd för självständigt boende. 

Vi vill därför ytterligare påminna om, att situationen i Finland i dagsläget inte uppfyller FN:s funktionshinderkonvention. 

Enligt artikel 19 ska alla ha rätt att välja sitt boende! Den nya regeringen måste se till att den nya lagen implementeras så, att denna rättighet uppfylls.

JAG är en människorättsorganisation specialiserad på personlig assistans för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vår målsättning är och förblir en jämlik funktionshinder-lagstiftning i vilken alla, också de med de största hjälpbehoven, har tillgång till personlig as-sistans och kan välja hur och med vem de vill bo.