JAGs utlåtande om att senarelägga funktionshinderlagen: Trygga rätten till service!

Regeringen har föreslagit ändringar i den nya funktionshinderlagen, som godkändes av riksdagen i våras. Ärendet har varit på remiss och JAG har lämnat in ett utlåtande angående propositionen, för att ännu en gång understryka vikten av att alla ska kunna välja var och med vem de vill bo!

"Understöder ni att den nya handikappservicelagens ikraftträdande skjuts fram från den 1 oktober 2023 till den nya tidpunkten den 1 oktober 2024?"

Vi önskar inte ta ställning till den exakta tidpunkten av ikraftträdandet av nya funktionshinderservicelagen. Det väsentliga är enligt oss lagens innehåll, det vill säga att funktionshinderservicelagen tryggar rättigheten till service i enlighet med Finlands grundlag och de mänskliga rättigheter vi förbundit oss till att tillgodose.

Det är vår bedömning att funktionshinderservicelagen i den formen den godkändes av riksdagen under våren 2023 inte tryggar rätten till personlig assistans och självständigt boende i enlighet med FN:s funktionshinderkonventions Kommittés beslut i ärendet 46/2018. Enligt beslutet ska också personer med omfattande kognitiv eller kommunikativ funktionsnedsättning ha rätt till personlig assistans och självständigt boende. Den personliga assistansens så kallade resurskrav kvarstår ännu, vilket alltså medför att ovan nämnda grupp av personer fortsättningsvis inte kan beviljas personlig assistans. Förutom att detta försvagar gruppens delaktighet i samhället, försvagas också gruppens möjligheter att välja hur och med vem de vill bo. Det är oklart hur bestämmelsen om stöd för boendet (§ 18) kommer att tolkas och huruvida personer som nu hänvisas till gruppboende kommer erbjudas andra alternativ med stöd av den nya lagen.

Personer med omfattande kognitiv eller kommunikativ funktionsnedsättning är helt beroende av samhällelig service för att kunna leva ett människovärdigt liv. Om man i samband med uppskjutandet av ikraftträdandet av funktionshindersservicelagen också öppnar lagens bestämmelser för ändringar, är det ytterst viktigt att ovan nämnda rättigheter till personlig assistans och stöd för boende inte försvagas från sin nuvarande form. Tvärtom uppmanar Föreningen JAG åter statsmakten att ompröva rättigheterna kring personlig assistans och valfrihet vid val av boende så att också denna målgrupp ska ha förmånen att leva ett fullvärdigt liv enligt sina egna önskemål.