Registerbeskrivning

Dataskyddslag 5.12.2018/1050

Upprättad 13.3.2018
Uppdaterad 23.6.2022

Registerhållare

JAG Assistans Ab
Centralgatan 100
10300 Karis

Verkställande direktör Ina Ahlroos
045 610 2521
ina.ahlroos@jagassistans.fi

Kontaktperson i registerärenden

Fredrik Holmberg
040 187 2334
fredrik.holmberg@jagassistans.fi

Centralgatan 100, 10300 Karis

Registrets namn

JAG Assistans Ab:s kund och personalhanteringsregister

Avsikt för behandlande av personuppgifter

Personuppgifter som sparas i dataregistret används för att sköta kundförhållanden och serviceförhållanden.

Registrets datainnehåll

Registrerades grunduppgifter:
- personens namn- och adressuppgifter
- personbeteckning
- telefonnummer och e-postadress

Uppgifter som gäller servicen: 
- kundens servicesedelnummer 

Registret innehåller endast för uppdraget nödvändiga uppgifter. De som hör till registret har rätt att granska uppgifter som beträffar sig själva och kräva rättelse av felaktiga uppgifter. För att granska vilka personuppgifter som samlats in i registret, ta kontakt med kontaktpersonen för registret per e-post.

Lagenliga informationskällor

Uppgifterna fås från den registrerade själv, den registrerades intressebevakare eller från boendet.

Lagenligt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna används i arbetsgivaruppgifter och de lämnas ut till:
- Löneräknaren
- Företagshälsovårdens serviceproducent Wellmedic

Uppgifter lämnas inte ut för annan användning.

Dataöverförsel utanför EU eller EES

Inga uppgifter överförs utanför EU eller EES.

Grunderna till registerskyddet

A Manuellt material

Register i pappersform behålls i låsta kontorsrum/kontorsskåp, vilka endast arkivets personal har tillgång till.

B Uppgifter som behandlas med ADB

Registret skyddas från utomstående intrång med användarnamn och lösenord. Dessa databaser kommer endast de åt som på grund av sitt arbete har rätten och de nödvändiga lösenorden. Databaserna säkerhetskopieras regelbundet. Systemet skyddas med en brandvägg.