Beslutstöd av intressebevakare

De flesta av JAGs vuxna medlemmar behöver beslutstöd av en (eller flera) intressebevakare. För den som behöver stöd i att föra sin talan och fatta beslut i livet är en engagerad legal företrädare ett viktigt redskap för att uppnå självbestämmande.

  • Målet är största möjliga självbestämmande och intressebevakaren är ett verktyg för detta
  • Att kunna kommunicera med huvudmannen bör vara en avgörande kvalifikation för att utses till intressebevakare åt en person med kommunikationshandikapp
  • Lojalitet med huvudmannen och förmåga att stå upp för hans eller hennes behov är andra viktiga krav på en god man

I assistansen ansvarar intressebevakaren, tillsammans med medlemmen, för att:

  • ha kontakt med myndigheter
  • ansöka om personlig assistans med tillräckligt timantal , samt bevaka huvudmannens/barnets intressen, rättigheter och skyldigheter enligt gällande assistansregler
  • föreslå eller godkänna assistanskoordinator och att samarbeta med denna så att assistansen utförs efter huvudmannens/barnets behov och önskemål
  • se till att huvudmannen/barnet uppfyller sina skyldigheter enligt assistansavtalet och underteckna intyget om given assistans varje månad.
  • bevaka att huvudmannen/barnet får personlig assistans av god kvalitet och att JAG uppfyller sina åtaganden enligt assistansavtalet.

Med stöd av sin intressebevakare kan JAGs medlemmar leva ett fritt och självständigt liv med personlig assistans.